Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Mimeda Medya Platform A.Ş. (“Mimeda veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak siz 3. Kişilerin [Çalışan adayı referansları; Çalışanların aile üyeleri; Stajyer veli/yasal temsilci/yakını; Tedarikçi çalışanı/yetkilisi; Urün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanı, Ürün veya Hizmet Veren Kişi yetkilisi/çalışanı, Kiraya Verenler veya Kiraya Verenlerin yetkilisi/çalışanı, Kiraya Veren adayları] başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Mimeda Medya Platform A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Üçüncü Taraf Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; tarafımıza bildirdiğiniz veya 3. Kişiler tarafından bildirilen kişisel verileriniz (isim, soyisim, TC Kimlik, kimlik bilgileri, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri), tarafımıza bildirilen şekliyle, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenen amaçlarla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz firmalar ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin / Kira Sözleşmelerinin imzalanması veya diğer Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması ve ifası aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile tedarikçilerimizden, kiraya verenlerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ürün/hizmet veren gerçek ve tüzel kişi, ürün/hizmet alan gerçek ve tüzel kişi yani müşterilerimizden fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla farklı kanallarla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıdaki amaçları doğrultusunda, Mimeda tarafından işlenebilecektir:

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

 • Tedarikçi çalışanı/yetkilisinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, satış ve mali süreçlerinin planlanması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanının kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün veya Hizmet Veren Kişi yetkilisi/çalışanının kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kiraya Verenler, veya Kiraya Verenlerin yetkilisi/çalışanı kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama süreçlerinin yürütülmesi,

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Çalışanların aile üyelerinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

 • Çalışan adayı referanslarının kişisel verileri; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Stajyer veli/yasal temsilci/yakınlarının kişisel verileri; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kiraya Veren adayları kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama süreçlerinin yürütülmesi,

 

Ayrıca Mimeda Medya Platform Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da Kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Mimeda tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, MİGROS’ a, MİGROS iştiraklerine, MİGROS Ailesine (Migros’un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine , kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Mimeda Medya Platform Anonim Şirketi’ ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

 

 • a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Mimeda Medya Platform Anonim Şirketi Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, güvenli elektronik imzalı taleplerinizi mimeda@hs01.kep.tr adresine, ıslak imzalı taleplerinizi ise noter kanalıyla “Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir-İSTANBUL” adresine iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak Mimeda’ ya daha önce bildirilen ve Mimeda sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, kisiselverikoruma@mimeda.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Güncellenme Tarihi 01.10.2023

 

Mimeda Medya Platform Anonim Şirketi